Planports CRM logo

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) İlişkin Aydınlatma Metni

Tekvita Yazılım Ltd. Şti. (“Tekvita”) olarak, kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine büyük önem veriyoruz. Tekvita ile ilişkili şahıslara ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVK Kanunu”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesi hususunda gereken bütün gayreti gösteriyoruz. Bu çerçevede, Veri Sorumlusu sıfatıyla Tekvita, KVK Kanunu doğrultusunda, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan şartlarda ve mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde işlemektedir.


1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Tekvita tarafından sağlanan hizmet ve Tekvita’nın ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik göstermekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Tekvita birimleri, ofisleri, internet sitesi, sosyal medya platformları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Tekvita’nın sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe, oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. Ayrıca, Tekvita’nın hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Tekvita’yı veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Tekvita’nın düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Tekvita tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için ilgili birimler tarafından gerekli çalışmaların yapılması, Tekvita tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Tekvita’nın ve Tekvita ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek ve tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Tekvita’nın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Tekvita’nın insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.


2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, grup şirketlerimize, iştiraklerimize, işbirliği içinde bulunduğumuz şirket ve kurumlara, akdi veya kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla dışarıdan hizmet aldığımız şirketlere (güvenlik, bilgi teknolojileri, iş güvenliği, hukuk, denetim, mali ve benzeri konularda), yetkili resmi kurum ve kuruluşlara işbu metinde yer alan amaçlarla sınırlı olarak Kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar kapsamında aktarılabilir.


3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Tekvita tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun

Doğru ve gerektiğinde güncel

Belirli, açık ve meşru amaçlar için

İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü

İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Tekvita birimleri, ofisleri, internet sitesi, sosyal medya platformları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecek, güncellenerek işlenebilecektir. Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Tekvita’nın sunduğumuz ürün ve/veya hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Tekvita’nın sözleşme ve yasadan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanununun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Tekvita’ya iletmeniz durumunda Tekvita, talebinizin niteliğine göre en geç altmış gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Tekvita tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVK Kanununun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanununun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak, şahsen, noter aracılığıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemleri kullanmak suretiyle Tekvita’ya iletebilirsiniz. Başvuruda;

a) Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numarası, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,

a) Tebligata esas yerleşim yeriniz veya iş yeri adresiniz,

a) Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız,

a) Talep konunuzun, bulunması gerekmektedir.Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

a) Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,

Alternatif olarak,

KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.planports.com adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Yeşilbahçe Mah. 1482 Sok. No:10/12 07230 Muratpaşa Antalya Türkiye adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.